HomeMeesterlijk membership – Algemene voorwaarden

Meesterlijk membership – Algemene voorwaarden

inhoudsopgave

artikel 1 – duur gebruikersrecht

1.1 Het Meesterlijk membership wordt afgenomen per jaar. Na afloop van het eerste jaar geldt een opzegtermijn van één maand. Er is geen restitutie mogelijk.
1.2 De overeenkomst van het Meesterlijk membership wordt stilzwijgend verlengd tot het moment van opzegging door Lid. Daarbij geldt een opzegtermijn van één maand. Opzegging kan met het verkregen abonnementsnummer via www.aboland.nl of via [email protected].
1.3 De overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd.
1.4 Lid zal zich na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst onthouden van ieder direct of indirect gebruik van de in lidmaatschap gegeven diensten en is gehouden om alle van Meesterlijk van Robèrt verkregen informatie binnen twee werkdagen na de datum van beëindiging of ontbinding te verwijderen uit alle bij Lid aanwezige (computer)apparatuur.
1.5 Meesterlijk van Robèrt en Lid zijn bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk of per e-mail te ontbinden en zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade in de volgende gevallen: (a) indien de andere partij haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; (b) Lid (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend; (c) Lid onder curatele of bewind is gesteld; (d) dan wel Meesterlijk van Robèrt haar activiteiten staakt of liquideert; (e) Lid handelingen verricht die in strijdt zijn met de huisregels en/of op andere wijze de integriteit en veiligheid van het platform ondermijnt.
1.6 Ongeacht het overige bepaalde in deze overeenkomst zullen de volgende verplichtingen na het einde van deze overeenkomst doorlopen: (a) openstaande betalingen; (b) intellectuele eigendomsrechten; (c) aansprakelijkheid.

artikel 2 – rechten en plichten meesterlijk van robèrt

2.1 Meesterlijk van Robèrt spant zich in om de diensten continu ter beschikking te stellen, maar garandeert niet dat de diensten te allen tijde beschikbaar zijn.

artikel 3 – rechten en plichten lid (meesterlijk member)

3.1 Lid dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Diensten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door Meesterlijk van Robèrt mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker. In het bijzonder zal Lid bij het gebruik van de Diensten: (a) geen gegevens plaatsen op het systeem die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden; (b) geen producten of diensten aanbieden die gestolen zijn, in strijd zijn met wettelijke bepalingen of anderszins inbreuk maken op rechten van derden; (c) geen gegevens verspreiden die in strijd zijn met wettelijke bepalingen, de openbare orde en de goede zeden; (d) niet opzettelijk virussen of andere programma’s verspreiden of laten verspreiden die schade toe kunnen brengen aan apparatuur, programmatuur of gegevens van derden; (e) zich geen toegang (trachten te) verschaffen tot computers of computersystemen waarvoor hij niet geautoriseerd is (‘hacken’); (f) geen op het Systeem geplaatste gegevens van andere gebruikers van de Diensten veranderen, wissen of onbruikbaar maken of gegevens aan die gegevens van derden toevoegen zonder toestemming van de desbetreffende derde; (g) niet op een zodanige wijze gebruikmaken van de Diensten dat daardoor de juiste werking daarvan wordt verhinderd, dan wel dat hierdoor schade of hinder aan andere gebruikers van de Diensten kan worden toegebracht; (h) zich onthouden van het op enigerlei wijze ter beschikking stellen van zijn wachtwoord of (een deel van) de Diensten aan derden. Lid zal zijn wachtwoord strikt persoonlijk en geheim houden; (i) alle aanwijzingen van Meesterlijk van Robèrt die worden gegeven in verband met het gebruik van haar Diensten opvolgen.
3.2 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst behoudt Meesterlijk van Robèrt zich het recht voor haar verplichtingen jegens Lid op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd met artikel 3.1, zonder dat Meesterlijk van Robèrt tot enige schadevergoeding is gehouden.

artikel 4 – betaling

4.1 Het Meesterlijk membership wordt voorafgaande aan de periode gefactureerd. Betaling vindt plaats via automatische incasso of directe overboeking (iDeal, PayPal, creditcard etc.).
4.2 Meesterlijk van Robèrt heeft ten allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen.
4.3 Indien Lid de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal lid, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Lid na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Lid naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag met een minimum van €75.
4.4 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst, is Meesterlijk van Robèrt bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd de Dienst op te schorten zonder jegens Lid tot enige vergoeding van kosten of schade gehouden te zijn.
4.5 Lid dient indien hij voornemens is de automatische/eenmalige incasso bij de bank te storneren, eerst in overleg te treden met Meesterlijk van Robèrt.

artikel 5 – garantie, herroeping & refunds

5.1 Meesterlijk van Robèrt staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde dienst in overeenstemming met wat Lid op grond van de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door Meesterlijk van Robèrt geleverde dienst als gevolg van programmeer- en/of designfouten, dan zal zij deze gebreken (laten) herstellen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van Meesterlijk van Robèrt.
5.2 Gebreken in de beveiliging van de door Lid opgeslagen informatie op de systemen van Meesterlijk van Robèrt, gebreken als gevolg van handelingen van Lid zelf of van andere licentienemers of internetgebruikers, als gevolg van wijzigingen in inbelnummers, loginprocedures, account en/of e-mailadres of andere wijzigingen, vallen niet onder de garantie en zijn voor rekening en risico van Lid.
5.3 Lid krijgt na het afsluiten van de Overeenkomst direct volledig toegang tot de geleverde digitale diensten van Meesterlijk van Robèrt. Lid verklaart hier bij het aangaan van de Overeenkomst mee akkoord te gaan en derhalve af te zien van het herroepingsrecht binnen de bedenktermijn van 14 dagen.
5.4 Indien Lid het niet eens is met een afschrijving van zijn rekening/creditcard kan Lid contact met Meesterlijk van Robèrt opnemen via de contactpagina op de website. Licentienemer krijgt dan binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie van Meesterlijk van Robèrt. Indien het geschil van Lid gegrond wordt bevonden, wordt het geïncasseerde bedrag zo spoedig mogelijk teruggeboekt naar de rekening waarvan het is afgeschreven.
5.5 Het is niet toegestaan het abonnement tussentijds op te zeggen en als gevolg daarvan reeds betaalde bedragen terug te vorderen. Na het einde van de abonnementsperiode is het mogelijk om het abonnement, zonder kosten, stop te zetten met een opzegtermijn van één maand.

artikel 6 – intellectuele eigendomsrechten

6.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot het platform en andere diensten, en met betrekking tot alles wat Meesterlijk van Robèrt ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen software, kennisprogramma’s, teksten, designs, video’s en afbeeldingen, komen toe aan Meesterlijk van Robèrt.
6.2 Het is Lid niet toegestaan om enige aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen.
6.3 Het is Lid niet toegestaan om de Diensten of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren.
6.4 Lid verkrijgt, voor zover noodzakelijk voor gebruikmaking van de Diensten, een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot deze intellectuele eigendomsrechten.

artikel 7 – delen van informatie uit het platform

7.1 Het platform mag enkel door het Lid dat aan Meesterlijk van Robèrt heeft betaald en met wie Meesterlijk van Robèrt een overeenkomst heeft gesloten, worden geraadpleegd voor educatieve doeleinden. Het is Lid uitdrukkelijk verboden om informatie uit het platform openbaar te maken, te delen met derden of te kopiëren.

artikel 8 – aansprakelijkheid

8.1 Meesterlijk van Robèrt is niet aansprakelijk voor wat Lid wel of niet doet aan de hand van de gegeven informatie.
8.2 Meesterlijk van Robèrt is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade of gevolgschade als gevolg van de gegeven informatie.
8.3 Lid is zelf verantwoordelijk voor wat zij met de inhoud van Meesterlijk van Robèrt doet, de keuzes die zij maakt, hoe zij informatie toepast en wat zij wel of niet met adviezen doet.
8.4 Alle informatie van Meesterlijk van Robèrt is algemeen van aard en nooit een persoonlijk advies. Meesterlijk van Robèrt garandeert niet dat de informatie van Meesterlijk van Robèrt uitputtend en volledig is, of dat het de enige juiste informatie is.
8.5 Meesterlijk van Robèrt is niet aansprakelijk voor fouten in producten of diensten die Lid bij derden koopt, ongeacht of dit naar aanleiding van Diensten van Meesterlijk van Robèrt is of niet.