HomeAlgemene voorwaarden Meesterlijk van Robèrt

Algemene voorwaarden Meesterlijk van Robèrt

artikel 1 – Definities

Abonnee: degene met wie Meesterlijk van Robèrt een Abonnementsovereenkomst is aangegaan.

Abonnementsovereenkomst: de overeenkomst tot (1) het verkrijgen van toegang tot de Online Omgeving tegen betaling in geld en/of (2) het periodiek afleveren van het Tijdschrift.

Account: het gratis of betaalde lidmaatschap op grond waarvan een Member toegang krijgt tot de Online Omgeving.

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Cadeauabonnement: een tijdelijke Abonnementsovereenkomst, die door de Abonnee ten gunste van een ander wordt aangegaan.

Consument: een Abonnee die de Abonnementsovereenkomst heeft afgesloten voor privégebruik (als natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf).

Content: alle via de Website en/of de Online Omgeving toegankelijke gegevens en bestanden van Meesterlijk of van Abonnees, zoals bijvoorbeeld (niet-limitatief): recepten, artikelen, foto’s, video- en geluidsfragmenten, bakvragen en antwoorden en andere berichten, beoordelingen, advertenties en illustraties.

Inloggegevens: het e-mailadres en wachtwoord waarmee een Member kan inloggen op zijn Account.

Meesterlijk van Robèrt: Meesterlijk Merk B.V., gevestigd te Almystraat 14 5061 PA te Oisterwijk onder KvK-nr. 78055210.

Member: iedereen die een gratis lidmaatschap of een betaalde Abonnementsovereenkomst met Meesterlijk van Robèrt heeft.

Partijen: Meesterlijk van Robèrt en Member samen.

Proefabonnement: een tijdelijke Abonnementsovereenkomst, die na de afgesproken tijdsduur automatisch eindigt zonder opzegging.

Online Omgeving: het besloten gedeelte van de Website waartoe een Account toegang geeft.

Tijdschrift: het papieren Meesterlijk Magazine.

Website: de website meesterlijkvanrobert.nl.

Bij Meesterlijk van Robèrt zijn mensen van alle genders welkom. Als we in deze algemene voorwaarden een voornaamwoord moeten gebruiken, schrijven we voor het leesgemak alleen ‘hij’ en ‘zijn’. We bedoelen daarmee iedereen die Member is of wil worden.

artikel 2 – toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Accounts, Abonnementsovereenkomsten, werkzaamheden en leveringen van diensten of producten door of namens Meesterlijk van Robèrt.

2. Afspraken die afwijken van de Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig als deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van Member of van derden uitdrukkelijk uit.

artikel 3 – soorten abonnementen

1. Op de Website kunnen de volgende lidmaatschappen en abonnementen met Meesterlijk van Robèrt worden afgesloten:

 1. Basismember;
 2. Meesterlijk Member; waarbinnen drie soorten worden onderscheiden:
  • het Online-abonnement (Meesterlijk Membership);
  • het Magazine-abonnement;
  • het Combi-abonnement.

2. Het lidmaatschap als Basismember is gratis. Het wordt bekostigd door advertenties die Basismembers in de Online Omgeving te zien krijgen. Een Basismember heeft toegang tot een beperkt gedeelte van de Online Omgeving.

3. Meesterlijk Member-abonnementen zijn betaalde abonnementen. Meesterlijk Members krijgen in de Online Omgeving alleen speciale acties en aanbiedingen van Meesterlijk van Robèrt te zien, geen advertenties van derden. Meesterlijk Members met een Online- of een Combi-abonnement hebben onbeperkte toegang tot alle Content in de Online Omgeving. Meesterlijk Members met alleen een Magazine-abonnement krijgen eens per twee maanden het Tijdschrift, zonder toegang tot de Online Omgeving.

4. De inhoud van de abonnementen en de prijzen staan in detail beschreven op: meesterlijkvanrobert.nl/word-member.

artikel 4 – basismember worden

1. Een lidmaatschap als Basismember kan worden aangevraagd door het online registratieformulier volledig in te vullen op meesterlijkvanrobert.nl/registreren. Het Account wordt gekoppeld aan een door Member aan te geven e-mailadres en een door Member gekozen wachtwoord (Inloggegevens).

2. Meesterlijk van Robèrt behoudt zich het recht voor een aanvraag voor een Account te weigeren of een Account na registratie weer op te heffen, bijvoorbeeld als een Member de Website of de Online Omgeving heeft misbruikt.

3. De inloggegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld. Iedere Member is verantwoordelijk voor het gebruik dat van zijn Inloggegevens wordt gemaakt, ook als dat gebeurt zonder zijn medeweten.

4. Het is een Member niet toegestaan om meer dan één (1) Account aan te vragen of te beheren. Het is ook niet toegestaan om (onder dezelfde of onder een andere naam) opnieuw een Account aan te vragen of te beheren nadat Meesterlijk van Robèrt de aanvraag heeft geweigerd of het Account van Member heeft opgeheven.

artikel 5 – meesterlijk member worden

1. Abonnementen (Online, Magazine of Combi) kunnen worden aangevraagd via de Website: meesterlijkvanrobert.nl/word-member.

2. Door acceptatie van een via de Website ingediende aanvraag voor een abonnement, komt er een Abonnementsovereenkomst tot stand tussen Meesterlijk van Robèrt en de Abonnee.

3. Het beheer van de Abonnementen, de klantenservice en incassering van de abonnementsgeleden kan in opdracht van Meesterlijk van Robèrt worden verzorgd door een gespecialiseerde dienstverlener. Op het moment van het opstellen van deze versie van de Algemene Voorwaarden wordt het beheer van de abonnementen verzorgd door Abonnementenland.

4. De Abonnee met een Online of Combi-abonnement heeft na het goedkeuren van de aanvraag voor een Abonnement ook een Account voor de Online Omgeving. De Inloggegevens voor het Account zijn strikt persoonlijk en mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld. Ieder Member is verantwoordelijk voor het gebruik dat van zijn Inloggegevens wordt gemaakt, ook als dat gebeurt zonder zijn medeweten.

5. Het is een Member niet toegestaan om meer dan één (1) Account aan te vragen of te beheren. Het is ook niet toegestaan om (onder dezelfde of onder een andere naam) opnieuw een Account aan te vragen of te beheren nadat Meesterlijk van Robèrt de aanvraag heeft geweigerd of het Account van Member heeft opgeheven.

artikel 6 – herroepingsrecht abonnementen

MAGAZINE-ABONNEMENT

1. Een Consument die een Magazine-abonnement aangaat, heeft tot 14 dagen na ontvangst van het eerste exemplaar van het Tijdschrift het recht om de Abonnementsovereenkomst zonder opgaaf van redenen te herroepen (ontbinden). De Abonnee kan daarvoor gebruikmaken van het herroepingsformulier dat op de Website staat: meesterlijkvanrobert.nl/herroeping.

2. Bij tijdige herroeping wordt het Magazine-abonnement ontbonden en krijgt de Abonnee het betaalde abonnementsgeld terug.

3. Als de Abonnee zijn herroepingsrecht gebruikt nadat het eerste exemplaar van het Tijdschrift al aan de Abonnee is verstuurd, wordt de levering van het eerste exemplaar geacht een verkoop van een los exemplaar van het Tijdschrift te zijn geweest, waarvoor op grond van art. 6:230p sub f onder 7 geen herroepingsrecht geldt. De verkoopprijs van dat losse exemplaar wordt verrekend met de teruggave van het abonnementsgeld. In dat geval mag de Abonnee het ontvangen exemplaar van het Tijdschrift dus houden en krijgt de Abonnee het betaalde abonnementsgeld minus de prijs van een los exemplaar van het Tijdschrift terug.

4. Bij het aangaan van een Magazine-abonnement voor de duur van een jaar of langer, kan de Abonnee kiezen of hij korting op het abonnementsgeld wil, of liever een welkomstgeschenk ontvangt. Als een Abonnee voor een welkomstgeschenk kiest en het herroepingsrecht gebruikt nadat het eerste exemplaar van het Tijdschrift en het welkomstgeschenk al aan de Abonnee zijn verstuurd, wordt de levering van het eerste exemplaar van het Tijdschrift geacht een verkoop van een los exemplaar van een tijdschrift te zijn geweest, zoals beschreven in het vorige lid. Het welkomstgeschenk hoort bij het abonnement en dat moet bij herroeping dus wél worden teruggestuurd, tenzij de Consument bij zijn herroepingsbericht aangeeft dat hij het welkomstgeschenk wil kopen en Meesterlijk van Robèrt de verkoopprijs van het welkomstgeschenk mag verrekenen met de teruggaaf van het abonnementsgeld. De verkoopprijs van het welkomstgeschenk is bij het aangaan van het abonnement op de Website vermeld (achter de letters ‘t.w.v.’).

5. De Consument moet zelf de kosten voor het terugsturen van het welkomstgeschenk betalen. Het abonnementsgeld wordt pas terugbetaald als de Consument akkoord heeft gegeven voor verrekening van de waarde van het welkomstgeschenk óf het welkomstgeschenk retour is ontvangen (of de Abonnee heeft aangetoond dat het welkomstgeschenk door hem retour is verzonden).

ONLINE ABONNEMENT

6. Bij het Online abonnement krijgt de Abonnee direct bij het aangaan van de Abonnementsovereenkomst toegang tot alle digitale inhoud in de Online Omgeving. Bij het aangaan van het Online abonnement geeft de Abonnee toestemming om meteen toegang te geven tot (de digitale inhoud in) de Online Omgeving en doet de Abonnee (daarom) afstand van het wettelijke herroepingsrecht.

COMBI-ABONNEMENT

7. Een Combi-abonnement bestaat uit een Magazine-abonnement en een Online abonnement samen. Voor het Magazine-abonnement geldt een wettelijk herroepingsrecht, voor het Online abonnement niet. Hieronder wordt nader beschreven hoe dit werkt.

8. Een Consument die een Combi-abonnement aangaat, heeft tot 14 dagen na ontvangst van het eerste exemplaar van het Tijdschrift het recht om de Abonnementsovereenkomst voor het Tijdschrift zonder opgaaf van redenen te herroepen (ontbinden). De Abonnee kan daarvoor gebruikmaken van het herroepingsformulier dat op de Website staat: meesterlijkvanrobert.nl/herroeping.

9. Bij tijdige herroeping wordt het Abonnement op het Tijdschrift ontbonden en krijgt de Abonnee het abonnementsgeld voor het Tijdschrift terug.

10. Als de Abonnee zijn herroepingsrecht gebruikt nadat het eerste exemplaar van het Tijdschrift al aan de Abonnee is verstuurd, wordt de levering van het eerste exemplaar geacht een verkoop van een los exemplaar van het Tijdschrift te zijn geweest, waarvoor op grond van art. 6:230p sub f onder 7 geen herroepingsrecht geldt. De verkoopprijs van dat losse exemplaar wordt verrekend met de teruggave van het abonnementsgeld. In dat geval mag de Abonnee het ontvangen exemplaar van het Tijdschrift dus houden en krijgt de Abonnee het betaalde abonnementsgeld minus de prijs van een los exemplaar van het Tijdschrift terug.

11. Bij herroeping van het Combi-abonnement blijft het Online gedeelte van het Combi-abonnement in stand. Bij het aangaan van het Combi-abonnement krijgt de Abonnee namelijk direct toegang tot alle digitale inhoud in de Online Omgeving. De Abonnee geeft daarvoor toestemming en doet afstand van zijn herroepingsrecht voor het Online gedeelte van het Abonnement. Het Online gedeelte van het abonnement kan worden opgezegd volgens de regels voor een Online abonnement (zie artikel 14.6 van deze Algemene Voorwaarden).

12. Een Combi-abonnement is goedkoper dan een los Magazine-abonnement en een los Online abonnement bij elkaar. De korting die de Abonnee krijgt bij het afsluiten van een Combi-abonnement wordt bij gebruik van het herroepingsrecht toegerekend aan het Magazine. Bij ontbinding van het Magazine-gedeelte van het Combi-abonnement blijft de Abonnee dus de normale prijs voor een Online abonnement verschuldigd. Alleen de rest wordt terugbetaald.

artikel 7 – betalingen en betalingstermijn

1. Abonnementsgelden kunnen worden betaald via automatische incasso of door overboeking door de Abonnee zelf, op basis van een (digitale) factuur. Betaling dient te geschieden op de dag waarop de automatische incasso wordt uitgevoerd, of binnen de termijn die op de digitale factuur is vermeld.

2. Als een betaling niet op tijd gelukt is, wordt een aanmaning verstuurd. De Abonnee die een aanmaning ontvangt, dient binnen veertien dagen – te rekenen vanaf de dag na ontvangst van de aanmaning – alsnog te betalen. Wordt er binnen de termijn van de aanmaning niet alsnog betaald, dan wordt de Abonnee een schadevergoeding voor incassokosten verschuldigd. Meesterlijk van Robèrt houdt zich daarbij aan de tarieven die door de overheid worden vastgesteld op basis van artikel 6:96 lid 5 BW.

artikel 8 – prijzen

1. Alle prijzen die vermeld staan op de Website en/of in de Online Omgeving van Meesterlijk van Robèrt zijn in euro en inclusief btw. Indien er daarnaast nog andere belastingen, heffingen, administratie-, verzend- of andere kosten van toepassing zijn, wordt dat afzonderlijk vermeld.

2. Meesterlijk van Robèrt kan de prijzen voor Abonnementen indexeren volgens de consumentenprijsindex alle huishoudens van het CBS (CPI 2015 = 100). Dit doen wij maximaal eens per kwartaal. Een prijsindexering op basis van deze bepaling geeft de Abonnee geen recht op tussentijdse beëindiging van de Abonnementsovereenkomst. Meesterlijk van Robèrt is nooit verplicht om een indexering toe te passen. Als Meesterlijk van Robèrt ervoor kiest om gedurende enige tijd geen indexeringen toe te passen, doet dat niet af aan haar recht om dat in de toekomst wel te doen.

3. Meesterlijk van Robèrt kan de prijzen voor Abonnementen ook naar eigen inzicht wijzigen (los van die in het vorige lid bedoelde indexering) als daar in haar eigen organisatie of toeleveringsketen een aanleiding toe is. In dat geval wordt de prijswijziging ten minste zes weken van tevoren aangekondigd en is de Abonnee gerechtigd om de Abonnementsovereenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de prijswijziging ingaat.

4. Indien Meesterlijk van Robèrt een prijsverhoging toepast binnen drie maanden na het sluiten van de Abonnementsovereenkomst, is de desbetreffende Abonnee gerechtigd de Abonnementsovereenkomst te ontbinden.

artikel 9 – gebruiksvoorschriften website en online omgeving

1. Een Abonnee dient zich bij het gebruik van de Website en de Online Omgeving te gedragen zoals Meesterlijk van Robèrt mag verwachten van een goedwillend en zorgvuldig Member.

2. In het bijzonder mag een Member:

 1. geen handelingen verrichten of Content plaatsen die in strijd zijn met wet- of regelgeving, de goede zeden of de openbare orde;
 2. geen inbreuk maken op of anderszins in strijd handelen met intellectuele eigendomsrechten van Meesterlijk van Robèrt of derden;
 3. geen handelingen verrichten of Content plaatsen die schade of overlast veroorzaakt (of kan veroorzaken) voor andere Members of bezoekers van de Website, voor Meesterlijk van Robèrt of voor de mensen die aan Meesterlijk van Robèrt werken;
 4. geen Content van Meesterlijk van Robèrt of van andere Members wijzigen, wissen of onbruikbaar maken.

3. Member is verantwoordelijk voor de inhoud van alle Content die via zijn Account op de Website wordt geplaatst.

4. Meesterlijk van Robèrt adviseert Members om geen persoonlijke informatie over zichzelf (zoals adresgegevens, telefoonnummers of financiële informatie) op de Website of in de Online Omgeving te plaatsen. Als een Member dat toch doet, is Meesterlijk van Robèrt niet verplicht om deze persoonlijke informatie op eigen initiatief te verwijderen.

5. Het is strikt verboden om persoonlijke informatie over anderen op de Website of in de Online Omgeving te plaatsen.

6. Member erkent dat Meesterlijk van Robèrt niet verplicht is om actief Content van Members te beheren, te bewerken, te monitoren of vóór plaatsing op de Website of in de Online Omgeving te controleren. Meesterlijk van Robèrt staat niet in voor de kwaliteit, juistheid of rechtmatigheid van de Content van Members.

7. Indien de Abonnee handelt in strijd met het bepaalde in dit artikel is Meesterlijk van Robèrt gerechtigd om met onmiddellijke ingang, zonder ingebrekestelling en naar eigen keuze:

 1. de door Member geplaatste Content aan te passen of te verwijderen;
 2. de Member (al dan niet tijdelijk) de toegang tot de Online Omgeving te ontzeggen; en/of
 3. het Account van Member op te heffen; en
 4. een boete op te eisen conform artikel 16 van de Algemene Voorwaarden.

artikel 10 – levering tijdschrift

1. Een Abonnee heeft recht op een prestatie die aan de Abonnementsovereenkomst beantwoordt.

2. Een abonnement op het Tijdschrift geeft recht op levering van het bij het afsluiten van de Abonnementsovereenkomst vermelde aantal Tijdschriften per jaar. Meesterlijk van Robèrt spant zich in om de exemplaren van de Tijdschriften met (ongeveer) gelijkmatige tussenpozen uit te brengen en bij de Abonnee te laten afleveren. Het aangegeven bezorgmoment is een indicatieve termijn (geen fatale termijn). Als het Tijdschrift later uitkomt dan de aangegeven indicatieve datum, is dat geen grond om betaling van het abonnementsgeld op te schorten of de Abonnementsovereenkomst te ontbinden.

3. Meesterlijk van Robèrt is gerechtigd de bezorging van het Tijdschrift aan de Abonnee op te schorten indien de Abonnee enig aan Meesterlijk van Robèrt verschuldigd bedrag ondanks aanmaning nog niet heeft betaald.

4. De Abonnee kan zijn gegevens beheren via de online omgeving van Abonnementenland: aboland.nl/bladen/voeding-en-gezondheid/eten/meesterlijk-van-robert. Om een ongestoorde bezorging van het Tijdschrift te kunnen waarborgen, dient de Abonnee een adreswijziging minstens twee weken vóór het volgende verschijningsmoment van het Tijdschrift te verwerken in bovengenoemde online omgeving van Abonnementenland. Meesterlijk van Robèrt is te allen tijde gerechtigd om het Tijdschrift te laten bezorgen op het bij Abonnementenland ingevulde adres.

5. Bezorging buiten de door Meesterlijk van Robèrt vastgestelde bezorggebieden is niet mogelijk. Indien een bezorgadres niet (meer) binnen de door Meesterlijk van Robèrt vastgestelde bezorggebieden valt, is Meesterlijk van Robèrt gerechtigd om de aanvraag voor een Abonnementsovereenkomst af te wijzen of de Abonnementsovereenkomst te beëindigen.

6. De Abonnee dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke aflevering van het Tijdschrift op het bezorgadres ongehinderd en veilig kan plaatsvinden.

artikel 11 – levering digitale producten en diensten

1. Meesterlijk van Robèrt spant zich in om de Online Omgeving zo constant mogelijk voor Members beschikbaar te houden. Meesterlijk van Robèrt kan niet garanderen dat de Website en de Online Omgeving te allen tijde ononderbroken of volledig beschikbaar zijn. Bij technische calamiteiten of bij gepland onderhoud aan de Website en/of de Online Omgeving kunnen deze tijdelijk ‘uit de lucht’ zijn. Het Online abonnement en het Combi-abonnement geven recht op onbeperkte toegang tot de Online Omgeving wanneer en zolang de Online Omgeving beschikbaar is.

2. Members dienen voor de toegang tot de Online Omgeving gebruik te maken van de meest recente versie van een in het maatschappelijk verkeer gebruikelijke en goed aangeschreven browser.

3. Members mogen artikelen, recepten, antwoorden op bakvragen en andere Content in de Online Omgeving alleen voor eigen gebruik bekijken, downloaden en/of printen. Het is niet toegestaan om Content uit de Online Omgeving of van de Website anderszins te verveelvoudigen, op te slaan en/of openbaar te maken.

4. Members mogen voor het inloggen op de Online Omgeving geen gebruikmaken van een (open) proxyserver om hun IP-adres te verhullen.

5. Indien een Member in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden, is Meesterlijk van Robèrt gerechtigd de toegang van Member tot de Online Omgeving (al dan niet tijdelijk) te blokkeren. Blokkering van de toegang doet niet af aan het recht van Meesterlijk van Robèrt om eventuele schade door de schending van de Algemene Voorwaarden op Member te verhalen.

artikel 12 – bakvragen

1. Abonnees van de abonnementen ‘Online’ en ‘Combi’ kunnen bakvragen stellen aan Robèrt en zijn team. ‘Bakvragen’ zijn bijvoorbeeld vragen over recepten, verzoeken om tips of advies over een probleem bij het bakken, uitleg over ingrediënten en andere zaken die rechtstreeks met bakken te maken hebben. Robèrt en zijn team spannen zich in om serieuze en beleefd gestelde bakvragen te beantwoorden zoals van een bekwame bakker mag worden verwacht.

2. Het beantwoorden van de bakvragen is een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting voor Meesterlijk van Robèrt. Als het druk is, kunnen soms niet alle bakvragen even snel worden beantwoord.

3. Meesterlijk van Robèrt behoudt zich het recht voor om bakvragen die door meerdere Abonnees worden gesteld, gegroepeerd te beantwoorden.

4. Robèrt en zijn team zijn niet verplicht om antwoord te geven op vragen die niets of slechts heel weinig met bakken te maken hebben. Vragen die op een onbeleefde manier worden gesteld, worden ook niet in behandeling genomen. 

artikel 13 – garantie

1. De inhoud van het Tijdschrift, de Website en de Online Omgeving is bedoeld om Consumenten plezier te laten beleven aan hobbymatig bakken. De inhoud wordt zorgvuldig opgesteld, maar Meesterlijk van Robèrt garandeert niet dat alle inhoud in het Tijdschrift, op de Website en de Online Omgeving altijd volledig juist is.

2. Members en gebruikers van de Website dienen hun gezonde verstand te gebruiken bij het bakken en voorzichtig te zijn met hun eigen gezondheid en die van anderen, en met hun eigen spullen en die van anderen. Meesterlijk van Robèrt is niet aansprakelijk voor schade die bij Members of bij derden optreedt door het gebruik dat Members van (de inhoud van) het Tijdschrift of de Online Omgeving maken.

3. Sommige hyperlinks of ingevoegde video’s of afbeeldingen op de Website leiden naar externe, door derden beheerde websites. Meesterlijk van Robèrt is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het functioneren van deze externe websites, noch voor de kwaliteit van eventuele software, producten of diensten die daarop worden aangeboden en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Het privacybeleid van Meesterlijk van Robèrt is niet van toepassing op persoonsgegevens die via deze externe websites worden verzameld.

artikel 14 – duur van de abonnementsovereenkomst en opzegging

1. De Abonnementsovereenkomst tussen Meesterlijk van Robèrt en de Abonnee wordt aangegaan voor:

 1. Online-abonnement: één jaar;
 2. Magazine-abonnement:  één jaar of twee jaar;
 3. Combi-abonnement: één jaar;
 4. Proefabonnement Online: drie maanden;
 5. Proefabonnement Magazine: zes maanden (drie nummers van het Tijdschrift);
 6. Cadeau-abonnement Online: drie maanden;
 7. Cadeau-abonnement Magazine: zes maanden (drie nummers van het Tijdschrift).

2. Proefabonnementen en Cadeau-abonnementen eindigen automatisch (zonder opzegging) aan het einde van de afgesproken looptijd. Iedere Abonnementsovereenkomst die geen Proefabonnement of Cadeau-abonnement is, wordt na de eerste abonnementsperiode stilzwijgend verlengd verlengd met de duur van dezelfde looptijd als het oorspronkelijk gekozen abonnement. Ieder abonnement dat geen Proefabonnement of Cadeau-abonnement is, kan tegen het einde van de looptijd of verlengperiode worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

3. De Abonnee kan de Abonnementsovereenkomst gedurende de eerste abonnementsperiode niet tussentijds (dat wil zeggen: tegen een eerdere datum dan het einde van de lopende abonnementsperiode) opzeggen, tenzij het een Magazine-abonnement voor de duur van twee jaar betreft en het eerste jaar reeds is verstreken.

4. Een Magazine-abonnement met een looptijd van twee jaar kan, nadat dit abonnement ten minste één jaar heeft geduurd, door de Abonnee worden opgezegd tegen het einde van de kalendermaand, met inachtneming van een opzegtermijn van één volle maand. (Een voorbeeld: als de Abonnee op 15 mei van het tweede abonnementsjaar opzegt, eindigt het abonnement op 30 juni.) Opzegging van de Abonnementsovereenkomst kan op verschillende manieren, namelijk: via de knop ‘Ik wil mijn abonnement beëindigen’ op https://aboland.nl/bladen/voeding-en-gezondheid/eten/meesterlijk-van-robert/, of per e-mail via [email protected] of telefonisch via tel. 0251 25 79 24.

5. Als de Abonnementsovereenkomst door opzegging eindigt binnen een periode waarvoor de Abonnee vooruitbetaald heeft, wordt het te veel vooruitbetaalde abonnementsgeld naar rato aan de Abonnee terugbetaald, op de bankrekening die door de Abonnee werd gebruikt om het abonnementsgeld te betalen.

6. Het afsluiten van een Magazine-abonnement voor de duur van twee jaar is goedkoper dan het afsluiten van een Magazine-abonnement voor de duur van één jaar met een daaropvolgende verlenging. Het prijsverschil betreft een korting die wordt gegeven op het tweede jaar van het abonnement. Als de Abonnee een Magazine-abonnement afsluit voor de duur van twee jaar, maar vervolgens gedurende het tweede jaar tussentijds opzegt, blijft voor het (reeds verstreken) eerste jaar dus de prijs verschuldigd die ook verschuldigd zou zijn als de Abonnee aanvankelijk een Magazine-abonnement van één jaar had afgesloten. (Een voorbeeld: als een Magazine-abonnement voor 1 jaar EUR 50 kost en een Magazine-abonnement voor 2 jaar kost EUR 95, en de Abonnee met een Magazine-abonnement voor twee jaar zegt op 15 mei in het tweede jaar op, dan eindigt het abonnement op 30 juni van het tweede jaar en krijgt de Abonnee EUR 22,50 terug.)

artikel 15 – beveiliging

1. Members dienen het wachtwoord van hun Account strikt geheim te houden.

2. Members dienen voor hun Account een sterk wachtwoord te kiezen, dat zij nog nooit ergens anders voor hebben gebruikt. Members mogen het wachtwoord van hun Account ook niet voor andere websites of diensten gaan gebruiken.

3. Als Members een e-mail krijgen die van Meesterlijk van Robèrt afkomstig lijkt te zijn en waarin wordt gevraagd om iets op de website van Meesterlijk van Robèrt of in het Account bij Meesterlijk van Robèrt te doen of in te vullen of te wijzigen, dienen Members GEEN gebruik te maken van eventuele hyperlinks die in zo’n e-mail staan. In plaats daarvan dienen Members zelf in hun browser het webadres van Meesterlijk van Robèrt in te vullen en te kijken of op de echte Website van Meesterlijk van Robèrt hetzelfde verzoek staat. Bij twijfel kunnen Members ook contact opnemen met Meesterlijk van Robèrt via tel. 013 528 49 06 (nr. 3 in het keuzemenu) of [email protected].

artikel 16 – boetebeding bij ernstige overtredingen

1. Indien Member in strijd handelt met de voorschriften in artikel 4.3, 5.5, 9.2, 9.5 of 11.3, kan Meesterlijk van Robèrt aanspraak maken op een boete.

 1. Is Member een Consument, dan bedraagt deze boete € 1.000.
 2. Is Member een rechtspersoon of handelde hij in het kader van zijn beroep of bedrijf, dan bedraagt deze boete € 5.000.

2. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. 

3. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Meesterlijk van Robèrt, waaronder het recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

artikel 17 – vrijwaring

1. Member vrijwaart Meesterlijk van Robèrt tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de manier waarop Member de Website en/of Online Omgeving dan wel het Tijdschrift heeft gebruikt.

artikel 18 – klachten

1. Voor vragen of klachten over het Tijdschrift, de Website of de Online Omgeving kan contact worden opgenomen via de gegevens onder ‘Contact’ op de Website.

2. De Abonnee dient een door Meesterlijk van Robèrt geleverd product of verleende dienst direct na ontvangst te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

3. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de Abonnee redelijkerwijs van de overeenkomst met Meesterlijk van Robèrt mocht verwachten, dan dient de Abonnee dit zo snel mogelijk, doch in ieder geval binnen twee maanden na constatering van de tekortkoming aan Meesterlijk van Robèrt te melden. De Abonnee dient daarbij een dusdanig heldere omschrijving van de tekortkoming te geven, dat Meesterlijk van Robèrt in staat is om adequaat op de melding te reageren. 

4. Als de Abonnee pas na de termijn uit het vorige lid melding doet van een geconstateerde tekortkoming en Meesterlijk van Robèrt door de latere melding in een nadeligere positie is gekomen, kan dit betekenen dat de Abonnee zijn recht om zich op de tekortkoming te beroepen is verloren. 

5. Een melding van een tekortkoming zoals in de vorige twee leden bedoeld, dient schriftelijk te gebeuren. Het valt binnen de verantwoordelijkheid van de Abonnee om (in geval van discussie) te laten zien dat er tijdig melding van een tekortkoming is gedaan.

artikel 19 – beperking van aansprakelijkheid

1. Indien Meesterlijk van Robèrt aansprakelijk is voor enige schade, is zij slechts aansprakelijk voor directe schade die rechtstreeks voortvloeit uit of verband houdt met (een tekortkoming in) de uitvoering van een Abonnementsovereenkomst.

2. Meesterlijk van Robèrt is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

3. Voor zover Meesterlijk van Robèrt vrij is om haar aansprakelijkheid tot een concreet bedrag te beperken, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het totaal van de abonnementsgelden die door de wederpartij aan Meesterlijk van Robèrt betaald zijn. 

4. Elk recht op schadevergoeding van Meesterlijk van Robèrt vervalt in elk geval één (1) jaar na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, althans het moment waarop het voor de wederpartij mogelijk werd om Meesterlijk van Robèrt aansprakelijk te stellen. Dit laat een eerder verval van rechten wegens overschrijding van de redelijke klachttermijn zoals bedoeld in artikel 18 van deze Algemene Voorwaarden en art. 6:89 BW onverlet.

artikel 20 – overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Meesterlijk van Robèrt in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de Abonnee niet aan Meesterlijk van Robèrt kan worden toegerekend in een van de wil van Meesterlijk van Robèrt onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van haar verplichtingen ten aanzien van de Abonnee geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijk­heid niet van Meesterlijk van Robèrt kan worden verlangd (hierna: Overmacht). 

2. Onder Overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, pandemie of grootschalige ziekte onder het personeel van Meesterlijk van Robèrt, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van Meesterlijk van Robèrt, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen.

3. Indien zich een situatie van Overmacht voordoet waardoor Meesterlijk van Robèrt één of meer van haar verplichtingen jegens de Abonnee niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Meesterlijk van Robèrt er weer aan kan voldoen. 

4. Vanaf het moment dat een situatie van Overmacht 90 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide Partijen de Abonnementsovereenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. 

artikel 21 – wijziging algemene voorwaarden

1. Meesterlijk van Robèrt is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

2. Wijzigingen die weinig ingrijpend zijn of geen enkel nadeel voor Members betekenen, kunnen te allen tijde worden doorgevoerd zonder voorafgaande waarschuwing. 

3. Een wezenlijke wijziging van de Algemene Voorwaarden wordt zes weken voor de inwerkingtreding daarvan aan Members aangekondigd. Abonnees die niet gebonden willen zijn aan de wijziging, zijn in zo’n geval gerechtigd om hun Abonnementsovereenkomst te ontbinden.

4. Basismembers kunnen hun Account te allen tijde sluiten.

5. Members die na de aankondiging van een voorgenomen wijziging van de Algemene Voorwaarden nog gebruikmaken van de Online Omgeving en/of een Tijdschrift in ontvangst nemen, worden geacht met de wijziging van de Algemene Voorwaarden ingestemd te hebben.

artikel 22 – gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1. Mocht(en) één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, dan tast dit de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet aan. 

2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt van rechtswege vervangen door een bepaling die wel rechtsgeldig en onaantastbaar overeengekomen kan worden en het dichtst in de buurt komt van wat Meesterlijk van Robèrt bij het opstellen van deze Algemene Voorwaarden kennelijk op dat punt voor ogen had.

artikel 23 – toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere Abonnementsovereenkomst (met inbegrip van deze Algemene Voorwaarden) en iedere rechtsverhouding die daar direct of indirect uit voortvloeit is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

2. De Nederlandse rechter binnen wiens werkgebied Meesterlijk van Robèrt is gevestigd is bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen.

3. Indien Meesterlijk van Robèrt gebruik wil maken van de bepaling in het vorige lid bij een geschil met een Abonnee die Consument is, meldt zij dit schriftelijk aan de betreffende Abonnee. De Abonnee heeft na ontvangst van die melding een maand de tijd om te kiezen voor beslechting van het geschil door de rechter van de woonplaats van de Abonnee.

4. Meesterlijk van Robèrt is niet verplicht om gebruik te maken van de bepaling in het tweede lid van dit artikel. Zij mag er ook meteen voor kiezen om een geschil aanhangig te maken bij de rechter van de woonplaats van de Abonnee.

Opgesteld op 18 augustus 2023. Deze Algemene Voorwaarden treden in werking met ingang van 21 december 2023. Per die datum vervallen eerder gepubliceerde Abonnementsvoorwaarden.